Ochrana
osobních
údajů

1. Správce osobních údajů

Advokátní kancelář Rovenská & partneři, s.r.o., se sídlem U Prašné brány 1078/1, Praha 1, IČ: 03555844, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 233500. E-mail: office@rovenska.partners, tel: +420 226 235 900.

2. Právní základ a účel zpracování

  • Splnění smlouvy o poskytování právních služeb s klientem
  • Splnění právní povinnosti správce
  • Oprávněné zájmy správce spočívající v ochraně jeho práv

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro splnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů nebo z uzavřené smlouvy a bez těchto osobních údajů není správce schopen, rovněž s ohledem na nezbytnou identifikaci klienta, služby poskytnout.

3. Příjemci osobních údajů

  • Trvale spolupracující advokáti správce
  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

5. Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.